Drukuj 
1. Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych zbieranych w Wiosennej Loterii RMF 2018 (dalej jako "Loteria") jest Digital Lottery Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul Motorowej 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335564, REGON 121002519. (dalej jako "Administrator").

2. Podstawa podawania i cele przetwarzania danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii.
Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
- organizacji i przeprowadzenia Loterii (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*);
- marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora jako organizatora Loterii (w szczególności kolejnych edycji loterii audiotekstowych) w czasie trwania Loterii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO*) oraz po jej zakończeniu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO*).
- wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jako organizatorze Loterii, w związku z jego działalnością, w szczególności wynikających z Ustawy o grach hazardowych, przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*);
- dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO*);
- wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO*).

3. Odbiorcy danych osobowych.
Dane osobowe uczestników i zwycięzców mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w szczególności:
- podmiotom z grupy kapitałowej Administratora;
- podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
- podmiotom współpracującym w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Loterii, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych (na zasadach przewidzianych w RODO, w szczególności w Artykule 28*),
- pracownikom i współpracownikom Administratora lub podmiotów przetwarzających.
Dodatkowo, imię oraz miejscowość zamieszkania zwycięzcy Loterii publikowane są na liście zwycięzców na publicznie dostępnych stronach internetowych (www.rmf.fm oraz www.digitallottery.pl).

4. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane.
Dane uczestników Loterii przechowywane są przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj.
- przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń z Loterii (tj. 6 miesięcy od dnia wymagalności roszczenia);
- do chwili wycofania zgody, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora po zakończeniu Loterii;
- w przypadku zwycięzców Loterii, przez okres pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła jej wypłata (wydanie);
- jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi, przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy) – przez okresy wskazane w tych przepisach.

5. Prawa.
Każdy, kto podał Administratorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO*, tj. do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO*, tj. do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO*, tj. do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również "prawem do bycia zapomnianym"). Administrator ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przewarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO*, tj. do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik Loterii kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi Loterii do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego;
e) wniesienia sprzeciwu:
- wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO*, tj. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Administratorowi do dochodzenia roszczeń. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego;
- wobec przetwarzania danych niezależnie od podstawy prawnej na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie art. 21 ust. 2 RODO*. W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tym celu;
g) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO*, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
Prawa o których mowa powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku:
- w formie pisemnej na adres: Digital Lottery Sp. z o.o., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa; lub
- drogą e-mail na adres Loteria@digitallottery.pl,
- prawo o którym mowa pod literą c) również poprzez wysłanie przez Uczestnika SMS-a o treści: "COFAM" na numer 8065 (wysłanie SMSa jest bezpłatne).

6. Skarga.
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO*, Uczestnikom i Zwycięzcom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Profilowanie.
Przetwarzanie danych osobowych uczestników Loterii może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, co może mieć istotny wpływ na sytuację uczestnika. Dotyczy to:
- dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu dokonywana na podstawie danych zadeklarowanych, w oparciu o ustalone kryteria (ekonomiczne, geograficzne, przedmiotowe, behawioralne). Konsekwencją dokonanej oceny jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować automatyczną blokadą i nienawiązaniem relacji;
- tworzenia profilu uczestnika, z wykorzystaniem algorytmów komputerowych, na podstawie informacji o aktywności uczestnika w celu zidentyfikowania możliwych cech i preferencje i przygotowania i przedstawiania ofert/informacji marketingowych jak najlepiej dopasowanych do potrzeb.

* RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r.